OM OS


Foreningen går mange år tilbage, den startede først i 1980 efter en pause på nogle år. I dag tæller foreningen ca. 14 medlemsskaber, fordelt mellem juniorer, seniorer og familier.


I vinter halvåret, har vi klubaftner i kælderen på Rosengården i Hornslet. Her bliver fremstillet og vedligeholdt fiskegrej, samt fortalt en lille fiske historie i ny og næ.


Klubben holder til i Hornslet, og har altid haft Kaløvig som en naturlig fiskeplads.

Men derudover afholder vi ture og konkurrencer for vore medlemmer i hele landet.


Bestyrelsen

Formand

Steffen Arnbo Nielsen

Tlf: 2876 8855

Steffenarnbo@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Karsten Forsmann

Tlf: 2099 4972


Ørredfondsformand

Ivar Sørensen

Tlf: 8699 4869


Næstformand

Ivar Sørensen

Tlf: 8699 4869


Bestyrelsesmedlem

Jan Rasmussen

Tlf: 2160 1382


Revisorer

Ivar Sørensen

Steffen Arnbo Nielsen


Kasserer

Lars Johan Damgaard-Villadsen

Tlf: 2147 0631


Sekretær

Claus Bak Mortensen

Tlf: 4183 0991

Webansvarlige

Steffen Arnbo Nielsen

Lars Johan Damgaard-Villadsen

sfkkaloevig@gmail.com

sfk_kaloevig@yahoo.dkRevisorsuppleant

Uffe BaunIndmeldelse

Kontingentpriser 2023


Senior..........................................................................  75 kr.

Junior..........................................................................  50 kr.

Familie (To voksne +  børn under 18 år)...................112 kr.

Indmeldelsesgebyr.......................................................25 kr.

Klubemblem.................................................................25 kr.

Forenings caps.............................................................85 kr.

Foreningslogo som  klistermærke................................2 kr.


Vil du gerne meldes ind?

Ring eller mail til kasseren:

Der skal bruges følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Tlf. nr.
Fødselsdag xx.xx.xxxx
Medlemsskabs type

Kontakt Kasser

Lars Johan Damgaard-Villadsen
Pilevej 11
8963 Auning
TLF 21 47 06 31
mail: sfk_kaloevig@yahoo.dkSportsfiskerforeningen Kaløvigs Ørredfond


Ørredfonden blev oprettet i 10 januar 1984. Fonden har til formål gennem udsætning af ørreder i Kaløvig at øge bestanden af ørreder i Kaløvig, til glæde for lyst- og fritidsfiskere.


Fondens midler bliver administreret af Sportsfiskerforeningen Kaløvig, men går ubeskåret til ørredudsætninger i Kaløvig, samt udgifter hertil.


Sportsfiskerforeningen forestår udsætningerne af ørred, hvis nogen skulle have lyst til at deltage, kontakt da: Ivar Sørensen på 86 99 48 69

 

Man kan sætte penge ind direkte på Ørredfonden Kaløvig:

Djurslandsbank 7260 - 0001003774

eller på Mobilepay: 21470631 - mærket Ørredfonden
Vedtægter for Sportsfiskerforeningen Kaløvig

1. FORENINGENS NAVN:

 Foreningens navn er: "Sportsfiskerforeningen Kaløvig"


2. FORENINGENS STRUKTUR:

Foreningen består af 3 typer medlemskaber, juniorer 10 – 17 år, seniorer og familie medlemskaber. - sidst nævnte består af 2 voksne samt hjemme boende børn under 18 år.


3. MEDLEMSOPTAGELSE:

 Foreningen optager medlemmer efter anmodning til kasseren – hvis kasseren skynder det, skal det nye medlem godkendes af foreningens bestyrelsen.

 

Passive medlemmer kan optages, men uden tilkendelse af foreningsrettigheder.


4. FORENINGS-RETNINGSLINIER:

Foreningens bestyrelse udarbejder retningslinier for foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan, ved samme medlems gentagne overskridelser af givende

 retningslinier, ekskludere medlemmet, når der forud er tildelt mindst en skriftlig advarsel. En sådan eksklusion sker uden, ad den ekskluderede kan stille

 modkrav over for foreningen.


5. FORENINGENS FORMÅL:

 Det er forenings formål,


- at skaffe medlemmerne adgang til, og gode   betingelser for de former for sportsfiskeri, der har medlemmernes interesse.


 - at arrangere fælles ture og gennem instruktion, foredrag og film, oparbejde sportsfiskekundskaber.

 

- at bibringe medlemmernes kendskab til reparation, vedligeholdelse og konstruktion af grej og redskaber.

 

- at arbejde for udøvelse af almindelige sportsfiskerfærdigheder. Samt at oparbejde medlemmernes kendskab til naturbeskyttelse og

 i øvrigt til almindeligt sportsfiskerkultur.

6. GENERALFORSAMLING:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Kasserens beretning - årsregnskabets godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det nye år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Bestyrelses valg: Valg af formand for 1 år         (Skal være seniormedlem )

          Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

          (2/3 seniorer + 1 junior)

          Valg af 2 suppleanter for 1 år.

      7. Valg af revisor for 2 år og revisorsuppleant                   for  1 år.

      8. Eventuelt.


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det eller når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det overfor formanden, med

angivelse af dagsorden.


Indvarsling til generalforsamling skal ske med mindst 10 dages varsel på foreningens hjemmeside. Indvarslingen skal indgive dagsordenen. For hver generalforsamling skrives referat, som offentliggøres på foreningen       hjemmeside til medlemmernes orientering efter generalforsamlingen.

 

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

     

Ved beslutning om foreningens opløsning overgår alle foreningsaktiver til ØRREDFONDEN KALØVIG, der samtidig skal have udpeget en selvstændig       bestyrelse på 3 personer, som kan godkendes af den opløste forenings seneste bestyrelse. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.7. BESTYRELSEN:

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer, ( herfra om muligt 2 juniormedlemmer ), 2 suppleanter, 1 revisor suppleant samt revisorer uden for bestyrelsen (hvis muligt).

Foreningens formand vælges direkte på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer nyvælges / genvælges med 3 hvert år, alle for en periode på 2 år. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand og kasserer hvert år, og fordeler i øvrigt forretningerne mellem sig.


Afstemninger i bestyrelsen afgøres med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed giver formandens stemme flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er tilstede.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres forhandlingsprotokol, der efter hvert  møde underskrives af mødedeltagende bestyrelsesmedlemmer.


8. GEBYRER OG KONTINGENT:

Indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingent opkræves for 1 år ad gangen ved, at der straks efter generalforsamlingen udsendes opkrævning til medlemmerne.


Kontingentet skal være betalt inden udgangen

af februar måned. for at undgå pålæg af ekstra omkostninger. Kontingentopkrævninger for nye medlemmer kan ske på andre tidspunkter, efter aftale med foreningens kasserer. Det er en betingelse for deltagelse i foreningens arrangementer og fisketure, at gyldigt medlemsbevis kan forevises.


9. UDNÆVNELSE AF ÆREDSMEDLEM:

 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved generalforsamlingens beslutning. Æresmedlemmer er kontingentfrie.


10. ANSVAR OG RISIKO:

 Medlemmer og gæster deltager i foreningens arrangementer på eget ansvar og risiko.


11. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN:

Herværende vedtægter sættes i kraft straks fra vedtagelsen. Således vedtaget på ordinær generalforsamling 30. jan. 2019.

Bestyrelsen: STEFFEN ARNBO NIELSEN / JANNIK JUST / CLAUS BAK MORTENSEN / JAN RASMUSSEN / KARSTEN FORSMANN / LARS JOHAN VILLADSEN.

KONTAKT OS

I er meget velkommen til at kontakte os.


Du kan sende en mail via knappen herunder eller du er også velkommen til at hive direkte fat i en fra bestyrelsen som du kan se længere oppe på siden.

Privatlivspolitik for Sportsfiskerforeningen Kaløvig

 

Sportsfiskerforeningen Kaløvigs dataansvar


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlig


Sportsfiskerforeningen Kaløvig er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefonnr.:

Mail:

Website: www.sfkkaloevig.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:


1)       Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

          Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 

2)       Oplysninger om ledere og trænere:


Almindelige personoplysninger:

 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn 

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter , herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

 

2)Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af foreningsaktiviteter, herunder udfærdigelse af interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, fiskekonkurrencer samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med fiskekonkurrencer sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante arrangører.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

 

Bilaget er udarbejdet af Sportsfiskerforeningen Kaløvig

. udgave, 2018.  

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Derudover lægger vi billeder på foreningens hjemmeside og facebook fra arrangementer, klubture og lign.

 

Hvis man ikke gør foreningen opmærksom på, at man ikke ønsker at optræde på billeder på foreningen hjemmeside eller facebook, har man hermed givet sit samtykke til at foreningen må offentliggøre billeder fra arrangementer, klubture m.m. på foreningens hjemmeside og facebook.

Hvis man ikke ønsker at være med på disse billeder, kontakt da foreningens kasserer, for sletning af evt. billeder.

Sportsfiskerforeningen Kaløvig